Zastosowanie branżowe systemu CMMS plan9000.net

Zastosowania branżowe

Systemy CMMS stanowią nieodłączną część procesów zarządzania działami technicznymi w różnorodnych przedsiębiorstwach. W każdej branży system CMMS plan9000.net, może znacząco przyczynić się do poprawy efektywności prac służb utrzymania ruchu. Jego zastosowanie pozwala na redukcję liczby awarii i usterek sprzętu, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie kosztów utrzymania i konserwacji urządzeń oraz zwiększenie ich dostępności. System CMMS umożliwia skuteczne gromadzenie istotnych informacji i danych dotyczących posiadanych maszyn, infrastruktury czy pojazdów. Te zgromadzone dane stanowią cenne źródło do przeprowadzania analiz oraz generowania raportów, co wspiera proces podejmowania decyzji na poziomie zarządczym. Dlatego właśnie system CMMS plan9000.net doskonale sprawdzi się w różnych branżach, dostarczając kompleksowych rozwiązań dla skutecznego zarządzania i utrzymania infrastruktury technicznej w firmach o zróżnicowanych profilach działalności.


Energetyka

Nasz system CMMS znajduje szerokie zastosowanie w branży energetycznej. W praktyce, energetyka obejmuje dostarczanie energii w dwóch postaciach:

Energii elektrycznej

Dostarczanej do odbiorcy przewodami elektrycznymi, produkowanej za pomocą turbin i prądnic napędzanych rozmaitymi źródłami energii. W elektrowniach takich za pomocą systemu prowadzona jest ewidencja obiektów, maszyn (turbin, prądnic), instalacji, zlecenia wykonania poszczególnych czynności, zgłoszenia awarii i usterek urządzeń czy sieci energetycznych, nakłady inwestycyjne i modernizacje, budowa przyłączy i jej koszty, koszty robocizny (karty pracy), koszty materiałów, koszty usług zlecanych podwykonawcom, koszty transportu, budżetowanie, plany.

Klient z branży elektrycznej:

 • TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.

Energii cieplnej

Dostarczanej odbiorcy za pośrednictwem transportującego ciepło nośnika, w szczególności może nim być para wodna pod dużym ciśnieniem, ogrzana woda lub inne płyny. Przy pomocy systemów odbywa się ewidencja infrastruktury ciepłowniczej, zlecenia wykonania czynności, inwestycje i modernizacje sieci ciepłowniczej, notowane są koszty robocizny (karty pracy), koszty materiałów, koszty usług zlecanych podwykonawcom, koszty transportu, plany inwestycji, remontów i modernizacji wraz z przewidywanymi środkami na ich wykonanie.

Klienci z branży cieplnej:

 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tychach
 • Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lublinie
 • Megatem EC-Lublin
 • PGNiG Termika
 • Engie Polska Sp.zo.o.

Transport

W branży transportowej system CMMS wspieraja ewidencję taboru (wagony), urządzeń dozorowych, rejestrację zgłoszeń użytkowników, zlecenia wykonania czynności, przygotowanie zapotrzebowań materiałowych, koszty materiałów, koszty usług zlecanych podwykonawcom, budżetowanie.

Klient z branży transportowej:

 • Tramwaje Śląskie S.A.

Elektrotechnika

System CMMS wspieraja ewidencję maszyn, instalacji, obiektów, urządzeń pomocniczych, narzędzi (formy, tłoczniki), zgłoszenia usterek i awarii kierowane z produkcji do serwisu, diagnostykę (śledzenie czasu pracy maszyn, zalecenia dotyczące konieczności wykonania prac ze względu na czas pracy), import danych o liczbie cykli pracy narzędzi z systemu produkcyjnego, planowanie prac (konserwacje, przeglądy), zlecenia wykonania czynności na podstawie zgłoszeń, diagnostyki (czas pracy, liczba cykli) i planów, zlecenia wykonania narzędzi (przewodnik warsztatowe), koszty robocizny (karty pracy).

Klient z branży elektrotechniki:

 • Elda – Eltra Elektrotechnika S.A. - Schneider Electric Polska

Farmaceutyka

W firmie farmaceutycznej system pomaga w ewidencjonowaniu instalacji, obiektów, maszyn, urządzeń dozorowych, wyposażenia pomiarowego, planowaniu czynności obsługowych, rejestracji zgłoszeń użytkowników, zleceniach wykonania czynności, kosztach robocizny (karty pracy),kosztach materiałów, kosztach usług zlecanych podwykonawcom, budżetowaniu, GMP – system zapewnienia jakości.

Klient z branży farmaceutyków:

 • Teva Operations Poland Sp. z o.o. (dawna Pliva Kraków)

Motoryzacja

Firmy posiadające nasz system mogą wykorzystać jego funkcjonalność do ewidencji instalacji, obiektów, maszyn, silników elektrycznych, urządzeń dozorowych, wyposażenia pomiarowego, planowania czynności obsługowych, rejestracji zgłoszeń użytkowników, zleceń wykonania czynności, notowania i nadzoru nad kosztami robocizny (karty pracy), koszty materiałów, usług zlecanych podwykonawcom, diagnostyki, budżetowania.

Klienci z branży motoryzacji:

 • Prima S.A.
 • Pro-Cars Group Sp. zo.o.
 • Andoria S.A. Przemysł chemiczny

Przemysł chemiczny

Usprawniamy pracę działu utrzymania ruchu poprzez ewidencję wszystkich maszyn, urządzeń, instalacji, urządzeń pomiarowych, obiektów; ułatwia planowanie, realizację i rejestrację prac eksploatacyjnych i remontowych podczas codziennej pracy. Program pozwala na bieżąco analizować wykonanie kosztowe zadań w rozbiciu na urządzenia, materiały, części zamienne na poszczególnych instalacjach produkcyjnych. Analiza ta pokazuje częstotliwość remontów i kosztów poszczególnych urządzeń i pozwala na podjęcie właściwej decyzji o dalszej pracy lub też zakupie i wymianie urządzenia. Na podstawie danych z systemu przygotowuje się plany zakupów i remontów maszyn lub ich części.

Klient z branży przemysłu chemicznego:

 • Ekoplon S.A.

Placówki medyczne

Nasze rozwiązania wspierają tworzone w placówkach działy: Dział Techniczny, Dział Techniczno-Gospodarczy czy też Dział Eksploatacji, Inwestycji i Remontów, które odpowiedzialne są za sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją sprzętu medycznego oraz niezawodnością jego działania. Oprogramowanie "pilnuje" terminów okresowych inspekcji, przeglądów, konserwacji i niezbędnych napraw, pomaga w rozplanowaniu prac i zapewnieniu ciągłego dostępu do sprawnego sprzętu medycznego, wspierają realizację wymagań jakościowych, nadzoruje utylizację sprzętu i odpadów medycznych.

Klienci z branży placówek medycznych:

 • Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital im. Jana Pawła II we Włoszczowie
 • Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie
 • Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie

Branża spożywcza

Specyfika pracy służb utrzymania ruchu w zakładach spożywczych polega na tym, że oprócz wiedzy dotyczącej obsługi maszyn i urządzeń, konieczna jest także wiedza dotycząca czynników mających wpływ na trwałość surowców czy możliwość zastosowania danych środków eksploatacyjnych lub czyszczących do kontaktu z surowcem spożywczym.
Wspieramy pracę działu utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie branży spożywczej uwzględniamy specyfikę produkowanych wyrobów poprzez pełne wykorzystanie obiektów technicznych uczestniczących w realizacji procesu technologicznego, planując podjęcie wielu działań zapobiegających ich uszkodzeniom. System poza ewidencją wszystkich urządzeń, umożliwia analizę awaryjności linii produkcyjnych, które pozwalają na budowę optymalnego systemu utrzymania ruchu uwzględniającego problem sterylności produkcji.

Klient z branży spożywczej:

 • Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek

Branża metalowa:

W branży metalowej nasz system wspiera prace działu utrzymania ruchu poprzez ewidencje urządzeń, maszyn, materiałów, planowanie prac, napraw, konserwacji, przeglądy oraz stały ich nadzór. Dzięki programowi możemy rejestrować zgłoszenia użytkowników, nadzorować koszty robocizny(karty pracy) ,materiałów, transportu, serwisów i usług zleconych.

Klienci z branży metalowej:

 • Śrubena – Unia S.A.
 • NIUW Glinik Sp.zo.o.

4Tech

"projektowanie, opracowywanie i wdrażanie systemów informatycznych w zakresie: gospodarka remontowa, utrzymanie ruchu, wspomaganie systemów jakości"

Tel.: +48 22 882 54 56

Adres email
Adres plan9000.net

Oferta