Loading...
Integracja systemu CMMS plan9000.net z innymi systemami

Integracja z innymi systemami

Z doświadczenia naszej firmy wynika, że w przedsiębiorstwach najlepiej funkcjonują rozwiązania CMMS silnie zintegrowane z innymi systemami. Z tego względu, projektując system plan9000.net, przygotowaliśmy szereg rozwiązań umożliwiających łatwą jego integrację z innymi systemami wykorzystywanymi przez naszych klientów. W zależności od potrzeb połączenia mogą być realizowane na poziomie rożnych warstw architektury plan9000.net i dotyczyć zróżnicowanego zakresu informacyjnego. Nasza firma ma bogate doświadczenie w opracowywaniu zaawansowanych , a przy tym pewnych i stabilnych połączeń z innymi systemami.


Mechanizmy integracji

W wielowarstwowej architekturze systemu CMMS plan9000.net najłatwiej dostępną warstwą, która może już być wykorzystywana w integracji, jest warstwa prezentacji. Warstwa ta odpowiada za wyświetlanie danych w postaci formularzy, list, harmonogramów itp. w przeglądarce internetowej. W adresie URL plan9000.net mogą być podane rodzaj i zakres prezentowanych danych. W ten sposób hiperłącza (linki) do danych plan9000.net mogą być dostępne w innych systemach (GIS, MES czy ERP) i na żądanie użytkownika wygodnie przywoływane na ekran. Zakres danych może dotyczyć zarówno pojedynczego zapisu – na przykład pełnych danych wybranego urządzenia, jak i zakresu danych, takich jak historia prac czy lista kosztów. Opisane hiperłącza plan9000.net mogą też być wykorzystywane w wewnętrznych dokumentach w firmie, korespondencji, stronach intranetowych itp.. Podobnie przy wykorzystaniu hiperłączy (linków), może być realizowane połączenie z systemu CMMS plan9000.net do innych systemów. Łącza takie mogą być zapisywane jako załączniki do zapisów plan9000.net, można też skonfigurować pola w formularzach, aby zachowywały się jak hiperłącza. Elementarnym wykorzystaniem tego mechanizmu są łącza do informacji ogólnie dostępnych w internecie – opisów, zdjęć, katalogów czy map.

W przypadku konieczności modyfikacji danych może być wykorzystana kolejna warstwa – warstwa aplikacji, a dokładniej jej część komunikacyjna, stanowiąca rodzaj usług sieciowych (Web Services). Za pomocą tego mechanizmu można dokonywać wszystkich operacji na danych dostępnych w systemie CMMS plan9000.net, z zachowaniem kontroli ich zgodności i poprawności, a także kompetencji użytkowników.

W warstwie aplikacji (serwera aplikacji) są też realizowane połączenia, gdzie system CMMS plan9000.net inicjuje powiązane akcje w innych systemach.

Najniższą warstwą, na której może być wprowadzona integracja, jest warstwa danych. W celu ułatwienia tego rodzaju połączeń, plan9000.net może pracować na różnych platformach bazodanowych (Oracle, MS SQL Server, MySQL i innych), dostosowując się do przyjętych w przedsiębiorstwie standardów. Za pomocą mechanizmów bazodanowych dane mogą być przekazywane i uzgadniane pomiędzy systemami z zachowaniem ich spójności i kompletności. Realizacja tego rodzaju połączeń wymaga jednak udziału naszej firmy, aby w danych zostały zachowane reguły logiki biznesowej.


Zakres integracji

W zależności od potrzeb integracja systemu CMMS plan9000.net z innymi systemami może obejmować różne obszary. Do najczęściej spotykanych należą:

Systemy zarządzania przedsiębiorstwem - ERP (Enterprise Resource Planning)

Należałoby raczej powiedzieć, że prawidłowo wdrożony CMMS stanowi moduł systemu ERP, a komunikacja dotyczy innych modułów ERP. Połączeń tych może być bardzo wiele, wśród których można wymienić:

 • Dane podstawowe:
  • katalogi osób, kontrahentów, indeksów materiałowych,
  • słowniki pomocnicze (jednostek miar, jednostek organizacyjnych, okresów rozliczeniowych itp.),
  • kwalifikatory księgowe (konta, miejsca powstawania kosztów itp.),
 • zaopatrzenie i gospodarka magazynowa
  • magazyny, miejsca składowania, stany magazynowe, wycena indeksów materiałowych,
  • wystawianie dokumentów magazynowych (np. pobrań na potrzeby realizowanych prac)
  • zamówienia zakupu materiałów lub usług na planowane prace,
  • wycena wykorzystanych części i materiałów i kosztów powiązanych (np. narzutów),
 • kadry i płace
  • karty pracy pracowników służb technicznych,
  • kalendarze pracownicze i nieobecności,
 • finanse i księgowość
  • faktury podwykonawców prac (firm obcych),
  • podzielniki kosztów,
  • wycena kosztów służb własnych,
 • środki trwałe
  • kartoteka środków trwałych,
  • tworzenie nowych środków trwałych (dokumenty OT) wraz z ich wyceną,
  • powiększanie wartości środków trwałych,
 • transport i sprzęt
  • kartoteka środków transportu,
  • karty drogowe,
  • koszty wykorzystanego sprzętu,
 • planowanie produkcji
  • planowane przestoje,
  • przebiegi i obciążenia urządzeń,

Wymienione elementy pokazują najbardziej typowe rozwiązania. W szczególnych przypadkach stosowane są także inne połączenia.

Do niektórych systemów ERP dostępnych na polskim rynku nasza firma posiada gotowe połączenia. Zaawansowana integracja z tymi systemami pozwala naszym partnerom oferować plan9000.net jako moduł systemu ERP, a naszym klientom wykorzystanie zintegrowanego rozwiązania z zaawansowanym modułem CMMS przy ograniczonych kosztach wdrożenia.


Systemy realizacji produkcji – MES (Manufacturing Execution Systems)

Wymiana danych może dotyczyć:

 • obciążenia urządzeń (liczniki roboczogodzin, cykli, wielkości produkcji, zużycia energii), od których może być uzależniona ich obsługa,
 • diagnostyki urządzeń (obserwacja prawidłowych parametrów pracy),
 • sygnałów o usterkach, awariach lub przestojach urządzeń,
 • danych do wyliczania współczynników OEE.

Systemy planowania produkcji – APS (Advanced Planning and Scheduling)

W zależności od przyjętej filozofii współpracy działu produkcyjnego i technicznego, przekazywanie danych może dotyczyć:

 • planowanych przestojów,
 • planowanych obciążeń urządzeń,
 • danych do wyliczania współczynników OEE.

Systemy informacji geograficznej – GIS (Geographic Information System)

Systemy te są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa posiadające rozproszoną w terenie strukturę majątku, takie jak przedsiębiorstwa cieplne, energetyczne czy wodnokanalizacyjne. Dzięki połączeniu z GIS możliwe jest między innymi:

 • łatwe docieranie do informacji zawartych w CMMS np. z poziomu obiektu pokazanego na mapie (paszport urządzenia, historia, zgłoszenia),
 • pokazywanie lokalizacji urządzeń (obiektów) na mapie bezpośrednio z systemu plan9000.net,
 • wyznaczanie tras dojazdu do obsługiwanych obiektów.

4Tech

"projektowanie, opracowywanie i wdrażanie systemów informatycznych w zakresie: gospodarka remontowa, utrzymanie ruchu, wspomaganie systemów jakości"

Tel.: +48 22 882 54 56

Adres email
Adres plan9000.net

Oferta