Baza wiedzy o systemie CMMS

System CMMS - baza wiedzy

System CMMS plan9000 | 4TECH

System CMMS

System CMMS (Computerised Maintenance Management System) to komputerowe narzędzie do nadzorowania procesami działu utrzymania ruchu. CMMS umożliwia między innymi: zgłaszanie usterek i awarii, ewidencjonowanie urządzeń, harmonogramowanie przeglądów, zarządzanie pracami i personelem, obsługę magazynów technicznych i zamówień oraz analizę danych i generowanie raportów. Nowoczesne systemy zapewniają dostęp do mobilnej aplikacji oraz korzystają z czytniki kodów kreskowych, QR i NFC w urządzeniach mobilnych.


Podstawowe funkcje systemu CMMS plan9000.net

Podstawowe funkcje - system CMMS

Najważniejszym zadaniem działu technicznego w każdej firmie jest zapewnienie nieprzerwanej dostępności urządzeń, maszyn, sprzętu i aparatur oraz jak najdłuższe ich działanie. Zadanie te może być skutecznie realizowane przy pomocy systemu CMMS. W firmach z mniej zaawansowanymi procesami utrzymania ruchu sprawdzą się podstawowe funkcje systemu CMMS takie jak ewidencja urządzeń i maszyn, rejestracja awarii i usterek, zarządzanie pracami i projektami, harmonogramowanie prac, obsługa magazynów czy rejestracja kosztów generowanych podczas realizacji zadań działu technicznego. Dobrze dobrany i wdrożony system CMMS zautomatyzuje i usprawni wszystkie procesy służb utrzymania ruchu. Polepszy komunikacje, przepływ danych i informacji oraz zarządzanie personelem. Umożliwi rozwój procesów działu technicznego, gdy zwiększą się potrzeby firmy.


Zaawansowane funkcje systemu CMMS plan9000.net

Zaawansowane funkcje - system CMMS

Nowoczesny system CMMS zapewnia użytkownikom zaawansowaną funkcjonalność, dzięki temu mogą oni dopasować system do swoich potrzeb i w pełni wykorzystywać jego potencjał. Oprócz standardowych funkcjonalności nowoczesny system oferuje zaawansowane funkcje analityczne, wyliczanie wskaźników KPI (m.in. MTBF, MTTF, MTTR) i generowanie raportów (karty TPM dla urządzeń). Nowoczesny CMMS posiada mobilną aplikację do pracy na tabletach i smartfonach, co pozwala na stały dostęp do systemu również w terenie. System ma prosty i intuicyjny interfejs z możliwością tworzenia własnych skrótów i ustawień, co ułatwia pracę mniej zaawansowanym użytkownikom. Dodatkowo użytkownicy mogą być powiadamiani o ważnych zdarzeniach za pomocą maila lub SMS-a. System CMMS może integrować się z innymi systemami w przedsiębiorstwie, co umożliwia wymianę danych i automatyzacje procesów.


Niestardartowe fukcje systemu CMMS plan9000.net

Niestandartowe funkcje - system CMMS

Elastyczność to bardzo istotna cecha systemu CMMS dla każdego działu technicznego chcącego wykorzystywać podczas swojej pracy niestandartowe funkcje. Dlatego przy wyborze systemu ważne jest sprawdzenie czy dostawca zapewnia możliwość dostosowania funkcji CMMS do nietypowych potrzeb przyszłych użytkowników. Warto też upewnić się czy dostawca systemu przewiduje możliwość wykonywania dodatkowych modyfikacji po wdrożeniu CMMS. Takie rozwiązania moga być przydatne, zwłaszcza gdy fima jest w trakcie modernizacji zakładu lub planuje je w przyszłości. Dobrze wybrany system CMMS będzie rozwijał się wraz ze zmianami zachodzącymi w przedsiębiorwie.


Zalety wdrożenia systemu plan9000.net

Zalety z wdrożenia systemu CMMS plan9000.net

Wdrożenie systemu CMMS jest ważnym procesem w przedsiębiorstwie i może przynieść wiele korzyści dla całej firmy. Dlatego warto wybrać system, który w pełni zaspokoi obecne i przyszłe potrzeby działu technicznego. Najlepszym rozwiązaniem będzie nowoczesny, elastyczny i w pełni mobilny system - plan90000.net. System zapewnia większą niezawodność urządzeń i aparatur, dzięki automatycznemu planowaniu przeglądów i konserwacji, co ogranicza przestoje maszyn do minimum. Stały nadzór nad parkiem maszyn i pracami wynikających z ich obsługi pomaga w zminimalizowaniu kosztów eksploatacji urządzeń. System CMMS umożliwia efektywniejsze zarządzenie pracami działu technicznego, dzięki zautomatyzowaniu procesów i lepszemu planowaniu zadań. CMMS gromadzi dane i na ich podstawie generuję raporty, dzięki temu przedsiębiorstwa mogą uzyskać dostęp do wyliczeń kluczowych wskaźników, co ułatwia identyfikacje obszarów wymagających interwencji.


Aplikacja CMMS

Aplikacja CMMS

Aplikacja CMMS posiada wszystkie niezbędne funkcje do sprawnego zarządzania pracami działu technicznego, także w terenie. Aplikacja mobilna to sposób na szybkie zgłaszanie awarii, usterek i innych nieprawidłowości, rejestracja prac, przegląd harmonogramów przeglądów technicznych i konserwacji. Pracę na urządzeniach mobilnych usprawnia skanowanie kodów kreskowych i QR urządzeń, narzędzi i części zamiennych oraz możliwość dodawania zdjęć obrazujących zdarzenia wymagające interwencji. Użytkownicy aplikacji mogą być powiadamiani mailem lub SMS-em o sytuacjach pilnych lub nietypowych. Aplikacja CMMS zapewnia stały dostęp do istotnych danych i informacji o parku maszyn oraz kontrolę nad pracami utrzymania ruchu. Aplikacja zwiększa mobilność i efektywność personelu utrzymania ruchu oraz unowocześnia procesy działu technicznego.TPM w utrzymaniu ruchu

TPM

TPM (Total Productive Maintenance) to strategia nadzorowania utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie. Skupia się ona na zaangażowaniu pracowników w utrzymanie ruchu i doskonaleniu procesów produkcyjnych. Głównym celem strategii TPM jest zapewnienie dostępności urządzeń, eliminacja usterek oraz zapobieganie awariom i przestojów produkcyjnych poprzez regularne przeglądy, konserwacje i naprawy zapobiegawcze. W strategii TPM decyzje dotyczące konserwacji i napraw są oparte na danych i analizie stanu technicznego urządzeń, aby przewidywać i eliminować potencjalne problemy, zanim one wystąpią. TPM promuje kulturę ciągłego doskonalenia, w której wszyscy pracownicy są zachęcani do zgłaszania propozycji usprawnień oraz udziału w projektach doskonalących zarządzanie utrzymaniem ruchu. System CMMS może być wykorzystywany do wsparcia i ułatwienia wdrożenia strategii TPM poprzez umożliwienie śledzenia i zarządzania wszystkimi aspektami utrzymania ruchu w sposób zautomatyzowany oraz dostarczanie danych potrzebnych do podejmowania decyzji dotyczących konserwacji i doskonalenia procesów produkcyjnych.


Wskaźniki KPI

Wskaźniki KPI w utrzymaniu ruchu

Wskaźniki KPI (Key Performance Indicators) w dziale utrzymania ruchu mają ważne znaczenie dla oceny efektywności i skuteczności działań oraz zarządzania infrastrukturą produkcyjną. Wskaźniki te pomagają w monitorowaniu wydajności pracy utrzymania ruchu, umożliwiając podejmowanie środków zaradczych i optymalizację procesów w celu poprawy efektywności działań. Idealnymi narzędziami do wyliczania wskaźników KPI są systemy CMMS, które pełną kluczową rolę w gromadzeniu danych, analizowaniu czynności związanych z utrzymaniem ruchu oraz pomiarze wydajności wykonywanych zadań. Systemy CMMS umożliwiają wyliczenia między innymi wskaźników: MTBF (Mean Time Between Failures), MTTR (Mean Time To Repair), MTTF (Mean Time To Failure), wskaźnik awaryjności (Failure Rate) czy wskaźnik dostępności urządzeń (Equipment Availability).

 • MTBF (Mean Time Between Failures) - Średni Czas Między Awariami
  Wskaźnik ten określa średnią ilość czasu, jaka upływa między kolejnymi awariami urządzenia lub maszyny. Informuje on o stabilności i niezawodności danego urządzenia. Wyższy MTBF oznacza, że urządzenie jest mniej podatne na awarie i może działać przez dłuższy okres bez potrzeby naprawy. Jest to ważny parametr przy planowaniu konserwacji i utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym.
 • MTTR (Mean Time To Repair) - Średni Czas Naprawy
  Wskaźnik ten oznacza średni czas, jaki upływa od momentu zgłoszenia awarii do czasu przywrócenia maszyny do pełnej sprawności po usterce. Pomaga on określić, jak szybko dział techniczny jest w stanie reagować na awarie i przywracać prawidłowe funkcjonowanie urządzeń. Niższy MTTR oznacza, że awarie są szybko wykrywane i naprawiane, co przekłada się na mniejsze przestoje na produkcji.
 • MTTF (Mean Time To Failure) - Średni Czas Do Awarii
  Jest to wskaźnik wyrażający przeciętny czas, który upływa od momentu uruchomienia urządzenia do wystąpienia awarii. Pozwala on określić średni czas, kiedy dana maszyna ulegnie awarii. Wyższa wartość MTTF oznacza, że dane urządzenie jest mniej podatne na awarie.
 • Wskaźnik awaryjności (Failure Rate)
  Obejmuje on liczbę awarii, jakie występują na danym urządzeniu lub maszynie w określonym czasie czy w trakcie konkretnej liczby operacji. Pomaga on ocenić stabilność i niezawodność urządzeń oraz infrastruktury.
 • Wskaźnik awaryjności może być wyrażany w różnych jednostkach np. w formie procentowej, odnosząc się do całkowitej liczby czynności lub czasu eksploatacji.
 • Wskaźnik dostępności urządzeń (Equipment Availability)
  Określa on procentowy czas, w którym dane urządzenie lub maszyna jest gotowe do pracy w określonym przedziale czasowym. Wskaźnik dostępności jest obliczany jako iloraz czasu, w którym urządzenie było dostępne do całkowitego czasu, jaki urządzenie powinno być dostępne do pracy.

Wyliczanie wskaźników KPI w systemach CMMS opiera się na odpowiednim skonfigurowaniu systemiu do zbierania danych dotyczących różnych obszarów związanych z utrzymaniem ruchu, regularnym raportowaniu oraz analizie tych danych w celu oceny wydajności i osiągania celów strategicznych.


Raportowanie w systemie CMMS

Analiza danych i generowanie raportów w systemie CMMS

Zaawansowane funkcje analityczne systemu CMMS pozwalają na gromadzenie, przetwarzanie i interpretację danych dotyczących wydajności, stanu technicznego urządzeń oraz kosztów związanych z ich obsługą. Generowane raporty umożliwiają całościową ocenę działań działu utrzymania ruchu, identyfikację obszarów wymagających poprawy oraz podejmowanie decyzji strategicznych na podstawie solidnych danych.
Przykłady raportów generowanych w systemie CMMS obejmują:

 • Wskaźnik MTBF - Średni Czas Między Awariami
 • Wskaźnik MTTR - Średni Czas Naprawy
 • Wskaźnik MTTF - Średni Czas Do Awarii
 • Miesięczny wskaźnik dostępności urządzeń
 • Miesięczny wskaźnik awaryjności
 • Okresowe podsumowanie kosztów
 • Podsumowanie kosztów wg urządzeń (Pareto)

Dostępne wskaźniki, takie jak średni czas pomiędzy awariami (MTBF), wskaźnik dostępności urządzeń czy analizy kosztów, pozwalają na monitorowanie wydajności i planowanie działań długoterminowych. Dodatkowo, możliwość eksportu danych do Excela umożliwia dalsze przetwarzanie i analizę danych oraz ich wykorzystanie w innych dokumentach.


Harmonogram prac w CMMS

Harmonogramowanie prac w systemie CMMS

System CMMS umożliwia tworzenie harmonogramów prac dla pracowników działu utrzymania ruchu. Automatycznie generowanie harmonogramów przeglądów lub konserwacji pozwala zoptymalizować wykorzystywane zasoby oraz pioretyzować zadania w zależności od ich pilności. System umożliwia również monitorowanie postępów prac i dostosowywanie harmonogramu do zmieniających się warunków. Przyczynia się to do zwiększenia wydajności działań działu technicznego i ogranicza czasu przestoju maszyn i urządzeń. Harmonogramowanie prac w systemie CMMS pozwala na łatwe przypisywanie zadań konkretnym pracownikom utrzymania ruchu. Dzięki automatycznie generowanym powiadomieniach pracownicy są na bieżąco informowani o zbliżających się terminach zadań, co zwiększa ich skuteczność działania. Dodatkowo system CMMS umożliwia gromadzenie danych historycznych dotyczących wykonanych prac, co ułatwia analizę działań i optymalizację procesów prewencyjnych.


4Tech

"projektowanie, opracowywanie i wdrażanie systemów informatycznych w zakresie: gospodarka remontowa, utrzymanie ruchu, wspomaganie systemów jakości"

Tel.: +48 22 882 54 56

Adres email
Adres plan9000.net

Oferta