Integracja z innymi systemami

Print
There are no translations available.

Przedstawione poniżej warianty opisują typowe połączenie systemów. W głównej mierze dotyczą one Gospodarki Materiałowej. W zależności od możliwości systemu zarządzania i oczekiwań użytkowników mogą być tworzone dodatkowe połączenia, np. z systemem analizy kosztów (eksport informacji o kosztach obsługi technicznej dla stanowisk kosztów), systemem kadrowo-płacowym (w przypadku uzależnienia wynagrodzenia od rodzaju wykonywanych prac) czy systemem środków trwałych (zagregowana informacja o wzroście wartości ST w wyniku prac modernizacyjnych).

1. Poziom pierwszy – wspólne ewidencje.

Współpraca polega na udostępnieniu danych podstawowych z systemu zarządzania dla potrzeb systemu plan9000. Należą do nich informacje o indeksach materiałowych, pracownikach, kontrahentach, jednostkach miary, ew. magazynach i stanach magazynowych. Najprostszym sposobem udostępnienia tych danych jest utworzenie perspektyw (widoków) o strukturze odpowiadającej systemowi plan9000, pokazujących dane z systemu zarządzania. Dane wykorzystywane są w trybie tylko do odczytu. Modyfikacje danych odbywają się w systemie zarządzania.

Alternatywą w stosunku do perspektyw może być komunikacja poprzez pliki zewnętrzne (eksport-import).

2. Poziom drugi – automatyczna rejestracja kosztów materiałowych.

Współpraca na tym poziomie umożliwia automatyczny przepływ danych o kosztach prac remontowych z modułu Gospodarki Materiałowej do systemu plan9000. W celu jego realizacji dokumenty RW (rozchodu wewnętrznego) i ZW (zwrotu wewnętrznego) muszą zawierać informację o przynależności do prac remontowych, a także numery tych prac (zleceń remontowych). W związku z tym może być konieczna modyfikacja istniejącej struktury dokumentów. Wyróżnione dokumenty, po wycenie, importowane są do systemu plan9000, gdzie stanowią element kosztów czynności obsługowych urządzeń.

3. Poziom trzeci – automatyczne generowanie dokumentów RW i ZW z systemu plan9000.

Kolejnym poziomem integracji jest zautomatyzowanie przygotowania dokumentów magazynowych na podstawie charakterystyki planowanych prac remontowych w systemie plan9000. Sposób realizacji tego zadania wymaga wspólnych ustaleń technologicznych z dostawcą (autorem) systemu Gospodarki Materiałowej. Możliwe jest wywołanie procedury zewnętrznej, składowanej w bazie (SPL), zatopienie odp. wywołań SQL w systemie plan9000 i in. Utworzone dokumenty magazynowe mają automatycznie przypisane numery prac (zleceń remontowych). Po realizacji i wycenie są automatycznie importowane z powrotem do systemu plan9000.

4. Modelowanie połączenia

Na etapie wdrożenia szereg elementów połączenia wymaga określenia i dostosowania. Przykładowo: